O nás

Dle dochovaných záznamů byla budova postavena v květnu roku 1963. Na pár let se stala závodní mateřskou školou firmy OPOS Karviná a k 1. 1. 1995 jí byla přiznána právní subjektivita a je příspěvkovou organizací, zřízenou Statutárním městem Havířov. Budova je třípodlažní s kapacitou 96 dětí. Do areálu mateřské školy spadá školní zahrada, která je vybavena třemi pískovišti, tělovýchovnými prvky, dětskými houpačkami a zahradním domkem.

Školu navštěvují převážně děti, které bydlí v části Havířov-Město, ale i z jiných částí vzhledem k zaměstnání rodičů v této lokalitě a děti rodičů, kteří školu preferují na základě předchozích zkušeností či referencí. Usilujeme o dosažení požadovaných klíčových kompetencí před vstupem do základní školy, které jsou dány RVP PV.

Naše mateřská škola se nachází ve starší panelákové zástavbě v Havířově, části Město. Naproti budovy je hlavní síť autobusových zastávek, což je přínosem pro rodiče, dojíždějícím za prací do okolních měst. Výhodou je nedaleký lesopark, kam lze s dětmi podnikat vycházky za poznáváním přírody. Dalším kladem je dostupnost blízkého zimního stadionu, který využíváme s dětmi a rodiči pro společné bruslení.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let a jeho poskytování je podle školského zákona veřejnou službou. Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a kritérii, která vydává ředitelka mateřské školy pro daný školní rok. Ta jsou zveřejňována společně s termínem a místem zápisu do MŠ na budově MŠ a webových stránkách školy.

Druh provozu školy: celodenní

Počet tříd a jejich charakteristika:

Děti se vzdělávají ve 4 třídách s motivačními názvy: Rybičky, Žabičky, Motýlci, Sluníčka.

Provoz školy začíná 6. hodinou ranní a končí v 16:30 hodin. Od 6:00 hodin do 7:00 hodin a od 16:00 do 16:30 hodin je provoz zajištěn jednou pedagogickou pracovnicí. Mateřská škola je pro příchod otevřena od 6:00 hodin do 8:00 hodin, od 12:30 hodin do 13:00 hodin a od 14:45 hodin do 16:30 hodin. Po domluvě lze umožnit příchod a odchod dle potřeby rodičů. Třídy jsou převážně homogenní, vycházíme ale vstříc rodičům podle sourozenecké nebo přátelské vazby a umístíme děti společně bez ohledu na věk. 

Obsazení tříd:

  • Třída Žabičky - 22 děti  (3 – 5 leté)
  • Třída Sluníčka - 19 dětí (2 – 3leté)
  • Třída Motýlci - 24 dětí (5 – 7 leté)
  • Třída Rybičky - 21 dětí (3 – 4leté)

Celkem:  86 dětí (2-7 leté)

Obsazení tříd je aktualizováno vždy pro daný školní rok. Celková kapacita mateřské školy je 96 dětí. Vzhledem k dětem, vyžadujícím speciální vzdělávací potřeby je kapacita snížena na 86 dětí.


CHARAKTERISTIKA NAŠEHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU


Filozofie našeho ŠVP vychází z dlouhodobých záměrů:

  • Prohlubovat rodinnou atmosféru a budovat pocit vzájemné důvěry a respektu.
  • Podporovat děti v získávání vědomostí, dovedností a návyků. Stavět základy tolerance, ohleduplnosti, ochotu pomoci druhému a povzbudit ho, schopnost spolupracovat a zvládat konfliktní situace.
  • Připravovat děti pro vstup do základní školy.
  • Pěstovat v dětech pocit sounáležitosti se skutečnou přírodou a jejími zákonitostmi, podporovat pozitivní vztah ke všemu živému kolem nás, zajišťovat kromě teoretických poznatků také prožitkové situace při přímém kontaktu se zvířaty, které v mateřské škole chováme. 


Klademe důraz na rozvoj mezilidských vztahů a vzájemnou pomoc, proto je naším mottem:

JÁ + TY = MY SPOLEČNĚ

A proto má naše škola logo: 

Dokumenty: