O nás

Dle dochovaných záznamů byla budova postavena v květnu roku 1963. Na pár let se stala závodní mateřskou školou firmy OPOS Karviná a k 1. 1. 1995 jí byla přiznána právní subjektivita a je příspěvkovou organizací, zřízenou Statutárním městem Havířov. Budova je třípodlažní s kapacitou 96 dětí. Do areálu mateřské školy spadá školní zahrada, která je vybavena třemi pískovišti, tělovýchovnými prvky, dětskými houpačkami a zahradním domkem.

Školu navštěvují převážně děti, které bydlí v části Havířov-Město, ale i z jiných částí vzhledem k zaměstnání rodičů v této lokalitě a děti rodičů, kteří školu preferují na základě předchozích zkušeností či referencí. Usilujeme o dosažení požadovaných klíčových kompetencí před vstupem do základní školy, které jsou dány RVP PV.

Naše mateřská škola se nachází ve starší panelákové zástavbě v Havířově, části Město. Naproti budovy je hlavní síť autobusových zastávek, což je přínosem pro rodiče, dojíždějícím za prací do okolních měst. Výhodou je nedaleký lesopark, kam lze s dětmi podnikat vycházky za poznáváním přírody. Dalším kladem je dostupnost blízkého zimního stadionu, který využíváme s dětmi a rodiči pro společné bruslení.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let a jeho poskytování je podle školského zákona veřejnou službou. Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a kritérii, která vydává ředitelka mateřské školy pro daný školní rok. Ta jsou zveřejňována společně s termínem a místem zápisu do MŠ na budově MŠ a webových stránkách školy.

Druh provozu školy: celodenní

Počet tříd a jejich charakteristika:

Děti se vzdělávají ve 4 třídách s motivačními názvy: Rybičky, Žabičky, Motýlci, Sluníčka.

Provoz školy začíná 6. hodinou ranní a končí v 16:30 hodin. Od 6:00 hodin do 7:00 hodin a od 16:00 do 16:30 hodin je provoz zajištěn jednou pedagogickou pracovnicí. Mateřská škola je pro příchod otevřena od 6:00 hodin do 8:00 hodin, od 12:30 hodin do 13:00 hodin a od 14:45 hodin do 16:30 hodin. Po domluvě lze umožnit příchod a odchod dle potřeby rodičů. Třídy jsou převážně homogenní, vycházíme ale vstříc rodičům podle sourozenecké nebo přátelské vazby a umístíme děti společně bez ohledu na věk. 

Obsazení tříd:

  • Třída Žabičky - 23 děti  (3 – 4 leté)
  • Třída Sluníčka - 24 dětí (4 – 6leté)
  • Třída Motýlci - 21 dětí (4 – 7 leté)
  • Třída Rybičky - 22 dětí (2 – 3 leté)

Celkem:  90 dětí (2-7 leté)

Obsazení tříd je aktualizováno vždy pro daný školní rok. Celková kapacita mateřské školy je 96 dětí. Vzhledem ke třem dětem, vyžadujícím speciální vzdělávací potřeby je kapacita snížena na 90 dětí.


CHARAKTERISTIKA NAŠEHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU


Filozofie našeho ŠVP vychází z dlouhodobých záměrů:

  • Prohlubovat rodinnou atmosféru a budovat pocit vzájemné důvěry a respektu.
  • Podporovat děti v získávání vědomostí, dovedností a návyků. Stavět základy tolerance, ohleduplnosti, ochotu pomoci druhému a povzbudit ho, schopnost spolupracovat a zvládat konfliktní situace.
  • Připravovat děti pro vstup do základní školy.
  • Pěstovat v dětech pocit sounáležitosti se skutečnou přírodou a jejími zákonitostmi, podporovat pozitivní vztah ke všemu živému kolem nás, zajišťovat kromě teoretických poznatků také prožitkové situace při přímém kontaktu se zvířaty, které v mateřské škole chováme. 


Klademe důraz na rozvoj mezilidských vztahů a vzájemnou pomoc, proto je naším mottem:

JÁ + TY = MY SPOLEČNĚ

A proto má naše škola logo: 

Dokumenty: